Punjabi.

ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ.

ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:.

ਚਰਣ 1:

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 08456 124 888 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪਾਰਟਨਰ, (ਡਿਕਸ਼ਨ ਅਸੋਸ਼ਿਏਟਸ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਚਰਣ 2:

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੂਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚਰਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

Accreditations

Our awards and accolades.

Contact us

Get in touch.

"*" indicates required fields

TOS*
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.