0800 652 3371

Llinos Roberts

Solicitor - Commercial & Agriculture


Llinos's Teams

Agriculture, Commercial & Agricultural Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Llinos joined Lanyon Bowdler as a newly qualified solicitor in 2019 to assist Edward Nutting in the expansion of the commercial and agricultural property department in North Wales having completed the Legal Practice Course with a distinction at The University of Law, Chester, and having previously graduated from Cardiff University with a 2:1 degree in LLB Law and Welsh.

Llinos can deal with sales, purchases, mortgages, business leases and agricultural tenancies, general and agricultural licences, easements and associated rights, overage, option and wayleave agreements and any other non-contentious commercial or agricultural property matter that may fall within the remit of the department.

Llinos also regularly assists Edward Nutting to deal with complex commercial and agricultural matters and with Landed Estate clients.

Llinos is from a farming family and was brought up on a farm not far from Caernarfon.

In her spare time, Llinos is rarely found indoors. She likes helping on the farm; particularly tending her sheep, climbing the Snowdonia mountains and going for walks. She also likes to travel the world and after qualifying as a solicitor, spent time in New Zealand. She also loves to sing, especially when the Welsh rugby team are playing!

Llinos is based at the Conwy office and hopes that her local knowledge and rural roots will be of benefit to clients. She is fully bilingual and is happy to receive instructions in English and/or Welsh.


Llinos Roberts

Cyfreithiwr – Masnachol ac Amaethyddol

Timau Llinos

Amaethyddiaeth, Eiddo Masnachol ac Amaethyddol

Proffil/Profiad

Ymunodd Llinos â Lanyon Bowdler fel cyfreithiwr newydd gymhwyso ym mis Mai 2019 i gynorthwyo Edward Nutting i ehangu’r adran eiddo masnachol ac amaethyddol yng Ngogledd Cymru, a hynny ar ôl cwblhau Cwrs Ymarfer y Gyfraith gydag anrhydedd ym Mhrifysgol y Gyfraith, Caer, ac ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd gyda gradd 2:1 LLB yn y Gyfraith a’r Gymraeg.

Gall Llinos ddelio â gwerthiannau, pryniannau, morgeisi, prydlesi busnes a thenantiaethau amaethyddol, trwyddedau cyffredinol ac amaethyddol, hawddfreintiau a hawliau cysylltiedig, cytundebau gorswm, cytundebau opsiwn, fforddfreintiau, ac unrhyw fater eiddo masnachol neu amaethyddol arall allai fod o fewn cylch gwaith yr adran.

Mae Llinos hefyd yn cynorthwyo Edward Nutting yn rheolaidd i ddelio â materion masnachol ac amaethyddol cymhleth a hefyd gyda chleientiaid Ystadau Tir.

Daw Llinos o gefndir amaethyddol a chafodd ei magu ar fferm ychydig filltiroedd tu allan i Gaernarfon.

Yn ei hamser hamdden, anaml y gwelir Llinos y tu mewn. Mae hi'n hoffi helpu ar y fferm; yn enwedig gofalu am ei defaid, dringo mynyddoedd Eryri a mynd am dro. Mae hi hefyd yn hoffi teithio'r byd ac ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr, treuliodd amser yn Seland Newydd. Mae hi hefyd wrth ei bodd yn canu, yn enwedig pan mae tîm rygbi Cymru ar y cae!

Mae Llinos yn gweithio o’r swyddfa yng Nghonwy ac mae’n gobeithio y bydd ei gwybodaeth leol a’i gwreiddiau gwledig yn fanteisiol i’w chleientiaid. Mae’n ddwyieithog ac mae’n fwy na pharod i dderbyn cyfarwyddiadau yn Gymraeg a/neu Saesneg.

 

Client Testimonials

Llinos was very attentive and very helpful when we needed urgent advice.

- Mr Sion Wyn Fon & Mr Michael Rees Thomas, Manchester