Edward Nutting.

Partner.

Assistant: Llinos Roberts
Recommendations

Recommendations

Edward is recognised as a Leading Individual by The Legal 500 in their 2024 directory. The 2024 Chambers UK have ranked Edward in Band 1 for Wales. Edward is also a Fellow of Agricultural Law Association following successful completion of the ALA’s examination in London.

Profile / Experience

Profile / Experience

Edward joined Lanyon Bowdler in April 2018 as a partner in the Commercial & Agricultural Property Department.

Edward heads the office in Conwy, North Wales and also works from the office in Oswestry.

Prior to joining Lanyon Bowdler he previously worked at Hibberts LLP, heading up their agriculture and rural practice department.

Edward acts for companies, business owners, private landowners, local authorities, institutional clients and charities.

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Areas of expertise;
Landed Estates, Leisure & Tourism, Agriculture & Commercial Property;

 • The sale and purchase of farms, estates, minerals, sporting rights, development land and commercial property;
 • The sale and purchase of commercial property and businesses working regularly with our corporate department;
 • Business structures and asset management;
 • Various types of complex leases, deeds of surrender, licences and tenancies;
 • Option agreements, call options, overage and promotion agreements;
 • Wayleave Agreements;
 • Mortgages and refinancing;
 • Mortgages of various assets;
 • Land law issues relating to common land, sporting rights, manorial rights, mines and minerals, complex means of holding and organising land, easements, profits à-prendre, water abstraction, drainage and fishing;
 • Tenancies under the Agricultural Holdings Act 1986 and Agricultural Tenancies Act 1995 including rent reviews, repairing obligations etc;
 • Representation at the Agricultural Land Tribunal in Wales and the First Tier Tribunal (Property Chamber) Agricultural;
 • Succession and Succession Planning under the AHA 1986;
 • Basic payment scheme, rural development and agri-environment agreements;
 • Estate and succession planning

Edward works closely with the Corporate & Commercial Department working on complex business sales, purchases and refinancing. He is a member of the Agricultural Law Association and a regional coordinator for North Wales. Edward is also a Fellow of Agricultural Law Association following successful completion of the ALA’s examination in London, also receiving the Chairman’s Trophy for obtaining the highest mark of the year. A three year term as council member followed.

Edward is recognised as a Leading Individual by The Legal 500 in their 2024 directory in which it states for commercial property, ‘Conwy’s Edward Nutting counts companies, business owners, private landowners and more among his client roster’. For agriculture & estates in Wales, the directory states: ‘The very responsive and skilled Edward Nutting has been pivotal to the office’s success and connects very well with local clients, not only as a result of his industry knowledge and property law expertise, but also his Welsh language speaking capabilities’.

Testimonial from 2024 edition of The Legal 500:

‘Edward Nutting is very responsive and skilful.’

The 2024 Chambers UK have ranked Edward in Band 1. Edward Nutting’s expertise includes farm and estate transactions, agricultural tenancies, succession planning and rural land development agreements. A testimonial states ‘Edward is very easy to get on with, very reactive and stays on top of his matters’.

The 2023 edition of Chambers UK stated “He’s a good agriculture lawyer and has a good practice. He does a lot of good diversification schemes in the tourism industry.”

Previous directories state he is ‘very switched on and commercial’ Edward Nutting is based out of Conwy and is the primary Wales-based contact for agricultural/rural clients, which are appreciative of his ‘intimate knowledge and personal experience of farms.’

Another edition states, ‘It is an excellent team – Edward Nutting really understands the industry.’

A source says that “he’s well thought of in the farming community and can identify with client problems.”

Edward Nutting

Partner – Eiddo Masnachol

Timau Edward

Amaethyddiaeth, Eiddo Masnachol ac Amaethyddol

Proffil/Profiad

Edward â Lanyon Bowdler ym mis Ebrill 2018 fel partner yn yr adran eiddo amaethyddol a masnachol. Edward yw pennaeth y swyddfa yng Nghonwy, Gogledd Cymru ac mae hefyd yn gweithio yn y swyddfa yng Nghroesoswallt. Cyn ymuno â Lanyon Bowdler, roedd yn gweithio fel pennaeth yr adran amaethyddiaeth ac arferion gwledig yn Hibberts LLP. Mae Edward yn gweithredu ar ran cwmnïau, perchnogion busnesau, tirfeddianwyr preifat, Awdurdodau Lleol, cleientiaid sefydliadol ac elusennau.

Meysydd arbenigedd:

Ystadau Tiriog, Hamdden a Thwristiaeth, Amaethyddiaeth ac Eiddo Masnachol;

 • Prynu a gwerthu ystadau, ffermydd, tir, parciau carafanau/cartrefi gwyliau, chwareli, mwynau, hawliau hela, tir datblygu ac eiddo masnachol;
 • Prynu a gwerthu eiddo masnachol a busnesau gan weithio’n rheolaidd â’n Hadran Gorfforaethol;
 • Strwythurau busnes a rheoli asedau;
 • Mathau amrywiol o lesoedd cymhleth, gweithredoedd ildio, trwyddedau a thenantiaethau;
 • Cytundebau dewis, dewisiadau galw, cytundebau hyrwyddo a gorsymiau;
 • Cytundebau Fforddfreintiau;
 • Morgeisi ac ailgyllido;
 • Materion cyfraith tir sy’n gysylltiedig â thir comin, hawliau hela, hawliau maenorol, mwyngloddiau a mwynau, dulliau cymhleth o ddal a threfnu tir, hawddfreintiau, proffid à-prendre, echdynnu dŵr, draenio a physgota;
 • Tenantiaethau o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 a Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 gan gynnwys adolygu rhenti, rhwymedigaethau cynnal a chadw ac ati;
 • Cynrychiolaeth yn y Tribiwnlys Tir Amaethyddol yng Nghymru ac yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo) Amaethyddol;
 • Olyniaeth a Chynllunio ar gyfer Olyniaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986;
 • Y cynllun taliadau sylfaenol, cytundebau amaethyddol-amgylcheddol a datblygu gwledig;
 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth ac ystadau

Mae Edward yn gweithio’n agos gyda’r Adran Gorfforaethol ar brynu, ailgyllido a gwerthiant busnes cymhleth. Mae’n aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ac yn gydlynydd rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru. Mae Edward hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ers llwyddo yn arholiad y Gymdeithas yn Llundain. Derbyniodd hefyd Dlws y Cadeirydd am gael y marc uchaf y flwyddyn honno. Bu’n aelod o’r cyngor am dri thymor yn dilyn hynny.

Argymhellion y Cyfeiriadur Cyfreithiol
Mae Edward yn cael ei gydnabod fel Unigolyn Arweiniol gan The Legal 500 yn rhifyn 2023 eu cyfeiriadur, lle mae’n dweud ei fod ‘yn arbennig o gyfarwydd â rhoi cyngor ar ofynion cyfraith eiddo unigryw cleientiaid yn y sector, gan gynnwys cyngor ar gytundebau dewis a gorswm. Mae Edward Nutting yn cynghori ar ystod eang o faterion sy’n ymwneud ag eiddo amaethyddol a masnachol.’ Mae hefyd yn sôn mai ef oedd y ‘catalydd i Lanyon Bowdler ennill llawer mwy o sylw yn y farchnad leol’. Mae’n dweud ei fod yn ‘uchel ei barch’ ac yn ‘siarad Cymraeg’.

Mae rhifyn 2023 Chambers UK wedi gosod Edward ym Mand 1. Mae arbenigedd Edward Nutting yn cynnwys trafodiadau ffermydd ac ystadau, tenantiaethau amaethyddol, cynllunio ar gyfer olyniaeth a chytundebau datblygu tir gwledig. Dywed rhifyn 2023 Chambers UK “Mae’n gyfreithiwr da ym maes amaethyddiaeth ac mae ganddo arferion da. Mae’n gwneud llawer o gynlluniau arallgyfeirio da yn y diwydiant twristiaeth.”

Mae cyfeiriaduron blaenorol yn dweud bod Edward Nutting â’i ‘fys ar y pwls ac yn effro i gyfleoedd masnachol. Mae wedi’i leoli yng Nghonwy ac yn brif gyswllt yng Nghymru ar gyfer cleientiaid amaethyddol/gwledig, sy’n gwerthfawrogi ei ‘wybodaeth bersonol a’i brofiad personol o ffermydd.’

Mae rhifyn arall yn dweud, ‘Mae’n dîm rhagorol – mae Edward Nutting wir yn deall y diwydiant.’

Dywed un ffynhonnell, “mae gan y gymuned ffermio feddwl mawr ohono ac mae’n gallu uniaethu â phroblemau ei gleientiaid.”

Mae Edward yn cael ei gydnabod fel Unigolyn Arweiniol gan The Legal 500 yn rhifyn 2023 eu cyfeiriadur, lle mae’n dweud ei fod ‘yn arbennig o gyfarwydd â rhoi cyngor ar ofynion cyfraith eiddo unigryw cleientiaid yn y sector, gan gynnwys cyngor ar gytundebau dewis a gorswm. Mae Edward Nutting yn cynghori ar ystod eang o faterion sy’n ymwneud ag eiddo amaethyddol a masnachol.’ Mae hefyd yn sôn mai ef oedd y ‘catalydd i Lanyon Bowdler ennill llawer mwy o sylw yn y farchnad leol’. Mae’n dweud ei fod yn ‘uchel ei barch’ ac yn ‘siarad Cymraeg’.

Mae rhifyn 2023 Chambers UK wedi gosod Edward ym Mand 1. Mae arbenigedd Edward Nutting yn cynnwys trafodiadau ffermydd ac ystadau, tenantiaethau amaethyddol, cynllunio ar gyfer olyniaeth a chytundebau datblygu tir gwledig. Dywed rhifyn 2023 Chambers UK “Mae’n gyfreithiwr da ym maes amaethyddiaeth ac mae ganddo arferion da. Mae’n gwneud llawer o gynlluniau arallgyfeirio da yn y diwydiant twristiaeth.”

Mae cyfeiriaduron blaenorol yn dweud bod Edward Nutting â’i ‘fys ar y pwls ac yn effro i gyfleoedd masnachol. Mae wedi’i leoli yng Nghonwy ac yn brif gyswllt yng Nghymru ar gyfer cleientiaid amaethyddol/gwledig, sy’n gwerthfawrogi ei ‘wybodaeth bersonol a’i brofiad personol o ffermydd.’

Mae rhifyn arall yn dweud, ‘Mae’n dîm rhagorol – mae Edward Nutting wir yn deall y diwydiant.’

Dywed un ffynhonnell, “mae gan y gymuned ffermio feddwl mawr ohono ac mae’n gallu uniaethu â phroblemau ei gleientiaid.”

Show More
Testimonials

What our clients say.

A fluent welsh speaking solicitor from an agricultural background, provided an in depth assessment and good advice in distributing the inheritance of the family farm.

Mr & Mrs Owen
Conwy
Accreditations

Our awards and accolades.

Knowledge

Latest knowledge.

Case Study
Paddle boarding in North Wales

Boltholes and Hideaways

We would heartily recommend Lanyon Bowdler to any business as the team structure enables the delivery of a comprehensive...
Juana Eastwood • 20 Mar 2024
Blog

Inflation and RPI Proposed Changes

Not usually a very interesting subject but inflation is something that we have all suddenly become quite familiar w...
Tania McGee • 07 Oct 2022
Blog

Farm Diversification – Tax Considerations and Consequences

Diversification can lead to new sources of income, and may also be an attractive business project for younger gener...
Edward Rees • 27 Jul 2022
Blog

Common Intention Constructive Trusts

A recent case in the High Court highlighted the importance of using the correct legal structure or vehicle to hold ...
Stewart Smith • 18 Jan 2021
Blog

North Wales Audi and Blind Veterans UK Llandudno Centre

The team at Lanyon Bowdler’s Conwy office were recently invited to take a tour of Blind Veterans UK train...
Edward Nutting • 08 Nov 2019
Blog

North Wales Audi and Blind Veterans UK Llandudno Centre

The team at Lanyon Bowdler’s Conwy office were recently invited to take a tour of Blind Veterans UK train...
Edward Nutting • 08 Nov 2019
Our people

Meet the team.

Andrew Pegg
Andrew Pegg
Partner
Commercial Dispute Resolution | Disputes & Court Claims
Brian Evans
Brian Evans
Partner
Management Team | Agriculture
Edward Rees
Edward Rees
Partner
Wills & Probate | Estate Planning | Lasting Powers of Attorney
Gráinne Walters
Gráinne Walters
Partner
Corporate Law | Business Contracts | Business Sales & Purchases
John Merry
John Merry
Partner
Employment Law for Employers | Employment Law | Leisure & Tourism | Agriculture
Praveen Chaudhari
Praveen Chaudhari
Partner
Commercial Property | Agriculture | Renewables | Leisure & Tourism | Residential Property | Education
Sue Hodgson
Sue Hodgson
Partner
Family Law
Edward Burrell
Edward Burrell
Partner
Corporate Law | Business Contracts | Business Sales & Purchases | Leisure & Tourism
Kevin Thomas
Kevin Thomas
Partner
Wills & Probate | Estate Planning | Lasting Powers of Attorney
Matthew Bowering
Matthew Bowering
Partner
Commercial Property | Education | Renewables | Leisure & Tourism
Calum Eagles
Calum Eagles
Trainee Solicitor
Commercial Property
Afsarah Haque-Hassan
Afsarah Haque-Hassan
Trainee Solicitor
Commercial Property
Susan Grazier
Susan Grazier
Associate Solicitor
Commercial Property | Agriculture | Renewables
Steven Corfield
Steven Corfield
Consultant
Agriculture | Commercial Property
Juana Eastwood
Juana Eastwood
Solicitor
Commercial Property | Renewables
Chloe Williams
Chloe Williams
Solicitor
Commercial Property | Agriculture
Stewart Smith
Stewart Smith
Associate Solicitor
Commercial Property | Agriculture | Renewables | Leisure & Tourism
Susan Newbould
Susan Newbould
Solicitor
Commercial Property
Jemma Groves
Jemma Groves
Trainee Solicitor
Commercial Property | Agriculture
Llinos Roberts
Llinos Roberts
Solicitor
Commercial Property | Agriculture
Laura Lougher
Laura Lougher
Associate Solicitor
Commercial Property
Tania McGee
Tania McGee
Associate Solicitor
Commercial Property | Leisure & Tourism | Agriculture
Jennifer Monaghan
Jennifer Monaghan
Associate Solicitor
Commercial Property
Danielle Hughes
Danielle Hughes
Legal Assistant
Commercial Property
Kristy Henderson
Kristy Henderson
Legal Assistant
Commercial Property
Chris Hodgson
Chris Hodgson
Legal Assistant
Commercial Property
Contact us

Get in touch.

"*" indicates required fields

TOS*
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.