0800 652 3371

Edward Nutting

Partner - Commercial Property


Edward's Teams

Agriculture, Commercial & Agricultural Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Edward joined Lanyon Bowdler in April 2018 as a partner in the commercial & agricultural property department. Edward heads the office in Conwy, North Wales and also works from the office in Oswestry. Prior to joining Lanyon Bowdler he previously worked at Hibberts LLP, heading up their agriculture and rural practice department.

Areas of expertise;
Landed Estates, Leisure & Tourism, Agriculture & Commercial Property;

 • The sale and purchase of farms, estates, minerals, sporting rights, development land and commercial property;
 • The sale and purchase of commercial property and businesses;
 • Business structures and asset management;
 • Various types of complex leases, deeds of surrender, licences and tenancies;
 • Option agreements, call options, overage and promotion agreements;
 • Wayleave Agreements;
 • Mortgages of various assets;
 • Land law issues relating to common land, sporting rights, manorial rights, complex means of holding and organising land, easements, profits à-prendre, water abstraction, drainage and fishing;
 • Tenancies under the Agricultural Holdings Act 1986 and Agricultural Tenancies Act 1995 including rent reviews, repairing obligations etc;
 • Representation at the Agricultural Land Tribunal in Wales and the First Tier Tribunal (Property Chamber) Agricultural;
 • Succession and Succession Planning under the AHA 1986;
 • Basic payment scheme, rural development and agri-environment agreements;
 • Estate and succession planning 

Edward works closely with the corporate department working on complex business sales and purchases. He is a member of the Agricultural Law Association and a regional coordinator for North Wales. Edward is also a Fellow of Agricultural Law Association following successful completion of the ALA’s examination in London, also receiving the Chairman’s Trophy for obtaining the highest mark of the year. A three year term as council member followed.

Recommendations

The 2020 edition of Chambers UK states: 'Edward Nutting has experience in a range of agricultural matters, including agricultural tenancies, the sale and purchase of farms and option agreements.'

A source says that "he's well thought of in the farming community and can identify with client problems."

Edward is recommended by the 2020 edition of The Legal 500


 

Edward Nutting

Partner – Eiddo Masnachol

Timau Edward

Amaethyddiaeth, Eiddo Masnachol ac Amaethyddol

Proffil/Profiad

Ymunodd Edward â Lanyon Bowdler ym mis Ebrill 2018 fel partner yn yr adran masnachu ac amaethyddiaeth. Edward yw pennaeth y swyddfa yng Nghonwy, Gogledd Cymru ac mae hefyd yn gweithio yn y swyddfa yng Nghroesoswallt. Cyn ymuno â Lanyon Bowdler, roedd yn gweithio fel pennaeth yr adran amaethyddiaeth ac arferion gwledig yn Hibberts LLP.  

Meysydd arbenigedd: 

Ystadau Tiriog, Hamdden a Thwristiaeth, Amaethyddiaeth ac Eiddo Masnachol; 

 • Prynu a gwerthu ffermydd, ystadau, mwynau, hawliau hela, tir datblygu ac eiddo masnachol;
 • Prynu a gwerthu eiddo masnachol a busnesau;  
 • Strwythurau busnes a rheoli asedau; 
 • Mathau amrywiol o lesoedd, gweithredoedd ildio, trwyddedau a thenantiaethau;  
 • Cytundebau dewis, dewisiadau galw, cytundebau hyrwyddo a gorsymiau; 
 • Cytundebau Fforddfreintiau; 
 • Morgeisi ar gyfer asedau amrywiol; 
 • Materion cysylltiedig â chyfraith tir sy’n ymwneud â thir cyffredin, hawliau hela, hawliau maenorol, dulliau cymhleth o ddal a threfnu tir, hawddfreintiau, echdynnu dŵr, draenio a physgota; 
 • Tenantiaethau o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 a Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 gan gynnwys adolygu rhenti, rhwymedigaethau cynnal a chadw ac ati;  
 • Cynrychiolaeth yn y Tribiwnlys Tir Amaethyddol yng Nghymru ac yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo) Amaethyddol; 
 • Olyniaeth a Chynllunio ar gyfer Olyniaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986; 
 • Y cynllun taliadau sylfaenol, cytundebau amaethyddol-amgylcheddol a datblygu gwledig 
 • Cynllunio olyniaeth ac ystadau 

Mae Edward yn gweithio’n agos gyda’r Adran Gorfforaethol ar bryniant a gwerthiant cymhleth ym maes busnes. Mae’n aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ac yn gydlynydd rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru. Mae Edward hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ers llwyddo yn arholiad y Gymdeithas yn Llundain. Derbyniodd hefyd Dlws y Cadeirydd am gael y marc uchaf y flwyddyn honno. Bu’n aelod o’r cyngor am dri thymor yn dilyn hynny. 

Argymhellion

Mae rhifyn 2020 o Chambers UK yn nodi: ‘Mae gan Edward Nutting brofiad mewn amryw o faterion amaethyddol, gan gynnwys tenantiaethau amaethyddol, prynu a gwerthu ffermydd a chytundebau dewis.’ 

Dywedodd ffynhonnell “ei fod yn uchel ei barch yn y gymuned ffermio ac mae’n gallu uniaethu â phroblemau cleientiaid.” 

Caiff Edward ei argymell yn rhifyn 2020 o The Legal 500. 

Client Quotes

We were kept up to date with progress and probate was compleated within the estimated time

- Mr Edwards, Worcester

The understanding of my case, the kindness shown to me and the support given, not only by my solicitor but by his secretary.

- Mrs S Oliver, Shrewsbury

Great, friendly staff - really approachable and professional. Never pushy!

- Fairfield High School, Hereford

Prompt response, clear advice.

- Dr A Geeson & Dr N Geeson, Hereford

He was always calm, efficient, prompt and helpful.

- Rev M Thomas & Prof K Thomas, Oxfordshire