0800 652 3371

Edward Nutting

Partner - Commercial Property


Edward's Teams

Agriculture, Commercial & Agricultural Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Edward joined Lanyon Bowdler in April 2018 as a partner in the commercial & agricultural property department. Edward heads the office in Conwy, North Wales and also works from the office in Oswestry. Prior to joining Lanyon Bowdler he previously worked at Hibberts LLP, heading up their agriculture and rural practice department. Edward acts for companies, business owners, private landowners, local authorities, institutional clients and charities. 

Areas of expertise;
Landed Estates, Leisure & Tourism, Agriculture & Commercial Property;

 • The sale and purchase of farms, estates, minerals, sporting rights, development land and commercial property;
 • The sale and purchase of commercial property and businesses working regularly with our corporate department; 
 • Business structures and asset management;
 • Various types of complex leases, deeds of surrender, licences and tenancies;
 • Option agreements, call options, overage and promotion agreements;
 • Wayleave Agreements;
 • Mortgages and refinancing;
 • Mortgages of various assets;
 • Land law issues relating to common land, sporting rights, manorial rights, mines and minerals, complex means of holding and organising land, easements, profits à-prendre, water abstraction, drainage and fishing;
 • Tenancies under the Agricultural Holdings Act 1986 and Agricultural Tenancies Act 1995 including rent reviews, repairing obligations etc;
 • Representation at the Agricultural Land Tribunal in Wales and the First Tier Tribunal (Property Chamber) Agricultural;
 • Succession and Succession Planning under the AHA 1986;
 • Basic payment scheme, rural development and agri-environment agreements;
 • Estate and succession planning 

Edward works closely with the corporate department working on complex business sales, purchases and refinancing. He is a member of the Agricultural Law Association and a regional coordinator for North Wales. Edward is also a Fellow of Agricultural Law Association following successful completion of the ALA’s examination in London, also receiving the Chairman’s Trophy for obtaining the highest mark of the year. A three year term as council member followed.

Recommendations

The 2020 edition of Chambers UK states: 'Edward Nutting has experience in a range of agricultural matters, including agricultural tenancies, the sale and purchase of farms and option agreements.'

A source says that "he's well thought of in the farming community and can identify with client problems."

Edward is recommended by the 2021 edition of The Legal 500: 'It is an excellent team – Edward Nutting really understands the industry.'


 

Edward Nutting

Partner – Eiddo Masnachol

Timau Edward

Amaethyddiaeth, Eiddo Masnachol ac Amaethyddol

Proffil/Profiad

Edward â Lanyon Bowdler ym mis Ebrill 2018 fel partner yn yr adran eiddo amaethyddol a masnachol. Edward yw pennaeth y swyddfa yng Nghonwy, Gogledd Cymru ac mae hefyd yn gweithio yn y swyddfa yng Nghroesoswallt. Cyn ymuno â Lanyon Bowdler, roedd yn gweithio fel pennaeth yr adran amaethyddiaeth ac arferion gwledig yn Hibberts LLP. Mae Edward yn gweithredu ar ran cwmnïau, perchnogion busnesau, tirfeddianwyr preifat, Awdurdodau Lleol, cleientiaid sefydliadol ac elusennau.

Meysydd arbenigedd:

Ystadau Tiriog, Hamdden a Thwristiaeth, Amaethyddiaeth ac Eiddo Masnachol;

 • Prynu a gwerthu ystadau, ffermydd, tir, parciau carafanau/cartrefi gwyliau, chwareli, mwynau, hawliau hela, tir datblygu ac eiddo masnachol;

 • Prynu a gwerthu eiddo masnachol a busnesau gan weithio’n rheolaidd â’n Hadran Gorfforaethol;

 • Strwythurau busnes a rheoli asedau;

 • Mathau amrywiol o lesoedd cymhleth, gweithredoedd ildio, trwyddedau a thenantiaethau;

 • Cytundebau dewis, dewisiadau galw, cytundebau hyrwyddo a gorsymiau;

 • Cytundebau Fforddfreintiau;

 • Morgeisi ac ailgyllido;

 • Materion cyfraith tir sy’n gysylltiedig â thir comin, hawliau hela, hawliau maenorol, mwyngloddiau a mwynau, dulliau cymhleth o ddal a threfnu tir, hawddfreintiau, proffid à-prendre, echdynnu dŵr, draenio a physgota;

 • Tenantiaethau o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 a Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 gan gynnwys adolygu rhenti, rhwymedigaethau cynnal a chadw ac ati;

 • Cynrychiolaeth yn y Tribiwnlys Tir Amaethyddol yng Nghymru ac yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo) Amaethyddol;

 • Olyniaeth a Chynllunio ar gyfer Olyniaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986;

 • Y cynllun taliadau sylfaenol, cytundebau amaethyddol-amgylcheddol a datblygu gwledig;

 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth ac ystadau

  Mae Edward yn gweithio’n agos gyda’r Adran Gorfforaethol ar brynu, ailgyllido a gwerthiant busnes cymhleth. Mae’n aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ac yn gydlynydd rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru. Mae Edward hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ers llwyddo yn arholiad y Gymdeithas yn Llundain. Derbyniodd hefyd Dlws y Cadeirydd am gael y marc uchaf y flwyddyn honno. Bu’n aelod o’r cyngor am dri thymor yn dilyn hynny.

Argymhellion

Mae rhifyn 2020 o Chambers UK yn nodi: ‘Mae gan Edward Nutting brofiad mewn amryw o faterion amaethyddol, gan gynnwys tenantiaethau amaethyddol, prynu a gwerthu ffermydd a chytundebau dewis.’ 

Dywedodd ffynhonnell “ei fod yn uchel ei barch yn y gymuned ffermio ac mae’n gallu uniaethu â phroblemau cleientiaid.” 

Caiff Edward ei argymell yn rhifyn 2021 o The Legal 500: ‘Mae’n dîm gwych - mae Edward Nutting wir yn deall y diwydiant.’

Client Testimonials

Courteous service and quick replies. 

- Mr Arwel Prysor Williams & Mrs Elin Prysor, Conwy

Edward Nutting was very knowledgeable and helpful at all times.A delight to work with.

- Mr Geoffrey Ernest Willis & Mr Nicholas Geoffrey Willis, Oswestry