0800 652 3371

Edward Nutting

Partner - Commercial Property


Edward's Teams

Agriculture, Commercial & Agricultural Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Edward joined Lanyon Bowdler in April 2018 as a partner in the Commercial & Agricultural Property Department. Edward heads the office in Conwy, North Wales and also works from the office in Oswestry. Prior to joining Lanyon Bowdler he previously worked at Hibberts LLP, heading up their agriculture and rural practice department. Edward acts for companies, business owners, private landowners, local authorities, institutional clients and charities. 

Areas of expertise;
Landed Estates, Leisure & Tourism, Agriculture & Commercial Property;

 • The sale and purchase of farms, estates, minerals, sporting rights, development land and commercial property;
 • The sale and purchase of commercial property and businesses working regularly with our corporate department; 
 • Business structures and asset management;
 • Various types of complex leases, deeds of surrender, licences and tenancies;
 • Option agreements, call options, overage and promotion agreements;
 • Wayleave Agreements;
 • Mortgages and refinancing;
 • Mortgages of various assets;
 • Land law issues relating to common land, sporting rights, manorial rights, mines and minerals, complex means of holding and organising land, easements, profits à-prendre, water abstraction, drainage and fishing;
 • Tenancies under the Agricultural Holdings Act 1986 and Agricultural Tenancies Act 1995 including rent reviews, repairing obligations etc;
 • Representation at the Agricultural Land Tribunal in Wales and the First Tier Tribunal (Property Chamber) Agricultural;
 • Succession and Succession Planning under the AHA 1986;
 • Basic payment scheme, rural development and agri-environment agreements;
 • Estate and succession planning 

Edward works closely with the Corporate & Commercial Department working on complex business sales, purchases and refinancing. He is a member of the Agricultural Law Association and a regional coordinator for North Wales. Edward is also a Fellow of Agricultural Law Association following successful completion of the ALA’s examination in London, also receiving the Chairman’s Trophy for obtaining the highest mark of the year. A three year term as council member followed.

Legal Directory Recommendations

Edward is recognised as a Leading Individual by The Legal 500 in their 2023 directory in which it states, he is 'particularly well-versed in advising on the unique property law demands of clients in the sector, including advice on option and overage agreements. Edward Nutting advises on a broad range of agricultural and commercial property matters.' It also mentions he was the 'catalyst for Lanyon Bowdler to gain much more traction in the local market. it says he is 'well-respected‘ and 'Welsh language speaking'. 

The 2023 Chambers UK have ranked Edward in Band 1. Edward Nutting's expertise includes farm and estate transactions, agricultural tenancies, succession planning and rural land development agreements. The 2023 edition of Chambers UK states "He's a good agriculture lawyer and has a good practice. He does a lot of good diversification schemes in the tourism industry."

Previous directories state he is 'very switched on and commercial' Edward Nutting is based out of Conwy and is the primary Wales-based contact for agricultural/rural clients, which are appreciative of his 'intimate knowledge and personal experience of farms.'

Another edition states, 'It is an excellent team – Edward Nutting really understands the industry.'

A source says that "he's well thought of in the farming community and can identify with client problems."
 


Edward Nutting

Partner – Eiddo Masnachol

Timau Edward

Amaethyddiaeth, Eiddo Masnachol ac Amaethyddol

Proffil/Profiad

Edward â Lanyon Bowdler ym mis Ebrill 2018 fel partner yn yr adran eiddo amaethyddol a masnachol. Edward yw pennaeth y swyddfa yng Nghonwy, Gogledd Cymru ac mae hefyd yn gweithio yn y swyddfa yng Nghroesoswallt. Cyn ymuno â Lanyon Bowdler, roedd yn gweithio fel pennaeth yr adran amaethyddiaeth ac arferion gwledig yn Hibberts LLP. Mae Edward yn gweithredu ar ran cwmnïau, perchnogion busnesau, tirfeddianwyr preifat, Awdurdodau Lleol, cleientiaid sefydliadol ac elusennau.

Meysydd arbenigedd:

Ystadau Tiriog, Hamdden a Thwristiaeth, Amaethyddiaeth ac Eiddo Masnachol;

 • Prynu a gwerthu ystadau, ffermydd, tir, parciau carafanau/cartrefi gwyliau, chwareli, mwynau, hawliau hela, tir datblygu ac eiddo masnachol;

 • Prynu a gwerthu eiddo masnachol a busnesau gan weithio’n rheolaidd â’n Hadran Gorfforaethol;

 • Strwythurau busnes a rheoli asedau;

 • Mathau amrywiol o lesoedd cymhleth, gweithredoedd ildio, trwyddedau a thenantiaethau;

 • Cytundebau dewis, dewisiadau galw, cytundebau hyrwyddo a gorsymiau;

 • Cytundebau Fforddfreintiau;

 • Morgeisi ac ailgyllido;

 • Materion cyfraith tir sy’n gysylltiedig â thir comin, hawliau hela, hawliau maenorol, mwyngloddiau a mwynau, dulliau cymhleth o ddal a threfnu tir, hawddfreintiau, proffid à-prendre, echdynnu dŵr, draenio a physgota;

 • Tenantiaethau o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 a Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 gan gynnwys adolygu rhenti, rhwymedigaethau cynnal a chadw ac ati;

 • Cynrychiolaeth yn y Tribiwnlys Tir Amaethyddol yng Nghymru ac yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo) Amaethyddol;

 • Olyniaeth a Chynllunio ar gyfer Olyniaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986;

 • Y cynllun taliadau sylfaenol, cytundebau amaethyddol-amgylcheddol a datblygu gwledig;

 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth ac ystadau

  Mae Edward yn gweithio’n agos gyda’r Adran Gorfforaethol ar brynu, ailgyllido a gwerthiant busnes cymhleth. Mae’n aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ac yn gydlynydd rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru. Mae Edward hefyd yn Gymrawd y Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol ers llwyddo yn arholiad y Gymdeithas yn Llundain. Derbyniodd hefyd Dlws y Cadeirydd am gael y marc uchaf y flwyddyn honno. Bu’n aelod o’r cyngor am dri thymor yn dilyn hynny.

Argymhellion y Cyfeiriadur Cyfreithiol

Mae Edward yn cael ei gydnabod fel Unigolyn Arweiniol gan The Legal 500 yn rhifyn 2023 eu cyfeiriadur, lle mae’n dweud ei fod ‘yn arbennig o gyfarwydd â rhoi cyngor ar ofynion cyfraith eiddo unigryw cleientiaid yn y sector, gan gynnwys cyngor ar gytundebau dewis a gorswm. Mae Edward Nutting yn cynghori ar ystod eang o faterion sy’n ymwneud ag eiddo amaethyddol a masnachol.’ Mae hefyd yn sôn mai ef oedd y ‘catalydd i Lanyon Bowdler ennill llawer mwy o sylw yn y farchnad leol’. Mae’n dweud ei fod yn ‘uchel ei barch’ ac yn ‘siarad Cymraeg’. 

Mae rhifyn 2023 Chambers UK wedi gosod Edward ym Mand 1. Mae arbenigedd Edward Nutting yn cynnwys trafodiadau ffermydd ac ystadau, tenantiaethau amaethyddol, cynllunio ar gyfer olyniaeth a chytundebau datblygu tir gwledig. Dywed rhifyn 2023 Chambers UK “Mae’n gyfreithiwr da ym maes amaethyddiaeth ac mae ganddo arferion da. Mae’n gwneud llawer o gynlluniau arallgyfeirio da yn y diwydiant twristiaeth.”

Mae cyfeiriaduron blaenorol yn dweud bod Edward Nutting â’i ‘fys ar y pwls ac yn effro i gyfleoedd masnachol. Mae wedi’i leoli yng Nghonwy ac yn brif gyswllt yng Nghymru ar gyfer cleientiaid amaethyddol/gwledig, sy’n gwerthfawrogi ei ‘wybodaeth bersonol a’i brofiad personol o ffermydd.’

Mae rhifyn arall yn dweud, ‘Mae’n dîm rhagorol – mae Edward Nutting wir yn deall y diwydiant.’

Dywed un ffynhonnell, “mae gan y gymuned ffermio feddwl mawr ohono ac mae’n gallu uniaethu â phroblemau ei gleientiaid.”
 

Client Testimonials

Courteous service and quick replies. 

- Mr Arwel Prysor Williams & Mrs Elin Prysor, Conwy

Edward Nutting was very knowledgeable and helpful at all times. A delight to work with.

- Mr Geoffrey Ernest Willis & Mr Nicholas Geoffrey Willis, Oswestry

Ed was very attentive and very helpful when we needed urgent advice.

- Mr Sion Wyn Fon & Mr Michael Rees Thomas, Manchester

Ed understood the sale process and idiosyncrasies of our sector quickly. Good questions were asked and I always felt there was momentum from our side to get the deal done.

- Mr W Willis, Cheshire